ARGUVAN VE KÖYLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI EĞİTİM BURS YÖNETMELİĞİ

ARGUVAN VE KÖYLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 
AMAÇ VE KAPSAM
 
Madde    1– Bu yönetmeliğin amacı, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’nca üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin  başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.
 
Madde    2- Yönetim kurulu, doğrudan bursların bu yönetmeliğe göre dağıtılmasını, bursiyerlerin sosyal yönden geliştirilmesini, vakıfla bağlarının devam ettirilmesini sağlar. Bu görev tanımı içinde Kurucular Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek iş programına göre:
       Öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açılmasını sağlamak,
       Eğitim ve öğretim alanlarında yapılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak,
       Lisan kursları açmak,
       Teknik ve sosyal geziler düzenlemek,
       Bursiyerlerin staj yapmasını sağlayacak müesseselerin araştırmasını yapmak,
       Bursiyerler arasında birliğin ve dayanışmanın sağlanabilmesi amacıyla yarışmalar, toplantılar ve sportif faaliyetler düzenlemek.
 
TANIMLAR
 
Madde    3– Bu yönetmelikte geçen;
Vakıf: Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’nı,
Yönetim Kurulu: Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Yönetim Kurulu’nu,
Üniversite: Türkiye sınırları içerisindeki tüm Devlet ve Vakıf üniversitelerini,
Burs Komisyonu: Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyonu ifade eder.
 
DAYANAK
 
Madde    4– Bu yönetmelik Vakıf  Senedinin (Tüzüğünün) 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
BÖLÜM
BURSLAR  
Bursların Türleri
 
Madde    5-a) Tüm bölüm ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”,
b) Tüm bölümlerde Tezli Yüksek Lisans yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”
 
Madde    6– Burs miktarı her yıl Kasım ayından geçerli olmak üzere tespit edilir.
 
ADAYLIK BAŞVURU ŞARTLARI
 
Madde    7– Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, gerek başvuru aşamasında gerekse talep halinde sonraki aşamalarda  ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.
 
LİSANS BURSLARI
 
Madde    8– Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkânı yetersiz olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir:
 
Üniversiteye girişte ÖSYM yerleştirme puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)  4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.00,100 üzerinden yapılan değerlendirmede 50 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya öncelik verilir.
 
LİSANSÜSTÜ BURSLARI (Yüksek Lisans ve Doktora)
 
Madde    9– Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır.
 
Madde    10– Burs başvurusunda bulunabilmek için adayın kendisinin ya da Medeni Kanun kapsamında 1. dereceye kadar olan (sıhri hısımlık hariç) hısımlarının  Arguvan nüfusuna  kayıtlı ya da Arguvan nüfusundan nakil olması.
 
DOĞAL AFETLERDE VERİLEN BURSLAR
 
Madde    11– Vakıf, doğal afetlerde (deprem, yangın, sel, grizu patlaması vb.) geçimini sağlayan vasisini kaybeden veya çalışamayacak duruma gelen ailelerin yüksek öğrenim kademesindeki çocuklarına, yapılacak başvurular değerlendirilerek yıllık kontenjan dışı da burs verilebilir.
 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BURSLARI
 
Madde    12– Vakıf, çeşitli nedenlerle  engelli olan kişilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirmeleri için bir eğitimden geçmeleri gerektiğine inanarak her yıl yüksek öğrenim kademesindeki öğrenciye karşılıksız burs verilebilir. Her yıl bursiyer sayısının % 10’una kadar öğrenci için ayrılan bu burslarda bursiyerlerin seçimi Kurucular Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerekirse ilgili diğer kurumların göstereceği adaylar arasından yönetim kurulunca yapılır.
 
 
 
ÖZEL BURSLAR
 
Madde    13– Her yıl vakıf tarafından tespit edilecek burs sayısının % 20’sini geçmemek kaydıyla Kurucular Kurulu Üyelerinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin teklifi üzerine her eğitim kademesi için bu yönetmelikte öngörülen koşullar aranmaksızın özel burslar verilir.
 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BURSLARI
 
Madde    14– Belirli sayıda adlarına burs vermek isteyen özel, tüzel kişilerin bu istekleri Vakıf’ça yerine getirilir. Bu şekilde burs vermek isteyenler, bu yönetmeliğe ve burs miktarına uyarlar. Yönetim Kurulu bu tür bursları ayrı bir bölümde izler ve burs sahiplerine her yıl durumu bildirir.
 
BURS BAŞVURU DUYURUSU
 
Madde    15– Her öğretim yılı başında o öğretim yılına ait burs kontenjanları Vakıf adına verilecek burs sayısı ile Vakfa şartlı burs bağışında bulunan kurum ve şahısların öne sürdükleri koşullar dikkate alınarak belirlenir. Yönetim Kurulu’nca tespit edilen burs verilecek öğrenci sayısı Eylül ayı içinde Vakıf merkezinde ve Vakıf WEB sayfasında duyurulur.
 
BURS HAK EDENLERİN DUYURULMASI
 
Madde    16– Burslar; Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği burs almaya hak kazanmış öğrencilere, her öğretim yılı en geç Ekim ayı başında 14. maddede  belirtilen şekilde duyurulur.
 
BAŞVURU YÖNTEMİ
 
Madde    17– Yüksek öğretim bursları için yüksek öğretim kurumlarının ara sınıf veya son sınıf öğrencileri eğitim kurumlarından alacakları transkript belgelerini ve dilekçelerini, hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri başvuru dilekçeleriyle, yüksek öğrenim kayıt belgesini vakfa verir.
 
Madde    18- Yüksek lisans (master) ve doktora burslarında gerekli belgeler:

  •        Uzmanlık dalı ve araştırma programı hakkında yazılı bilgi ve dilekçe,
  •        Yüksek lisans öğrencileri için öğrenime başlama, kayıt ve kabul yazısı, ilgili kurumdan güncel tarihli onaylı belge,
  •        Nüfus cüzdanı sureti, yerleşim yeri belgesi, mezun olduğu okul başarı belgesi,
  •        Taahhütname ve kefaletname.

BURS TAHSİSİ, KONTENJANI, BURS MİKTARI
 
Madde    19-  Yönetim Kurulunca, bütçede bu amaçla yer alan ödenek aşılmamak üzere,  burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, yıllık artış oranı ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
BURSLARIN ÖDENMESİ
 
Madde    20– Vakıf bursiyerlerine bursları vakıf tarafından yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra Kasım ayı başından veya başvurusunun tamamlandığı aydan itibaren ödenir.
 
BURS SÜRELERİ
 
Madde    21– Burslar, bir öğretim yılı olup en çok öğretim yılı sayısı kadar, yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler için ise en çok iki öğretim yılı süresince ödenir.
BURSLAR;
       Bankalar,
       Posta havalesi,
       Vakıf veznesi aracılığıyla ödenir.
 
İstanbul sınırları içinde öğrenim gören öğrencilere burs ödemeleri sadece vakıf veznesi aracılığıyla yapılır.
 
BURSUN KESİLMESİ
 
Madde     22– Aşağıda belirtilen durumlarda burslar sürekli kesilir.
        Başarısızlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfını geçememe,
       Öğrenime ara verilmesi,
       Evrensel insani etik değerlere, insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine uymayan davranışlarda bulunma veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyme
       Vakfa bilgi vermeksizin, fakülte veya yüksekokulda devam ettikleri dalı değiştirme
       Vakfa verdiği belge ve bilgilerin gerçeğe uymadığının tespit edilmesi,
       Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında teslim etmeme
       İstanbul sınırlarında ikamet eden bursiyerler yönünden üst üste iki ay veya bir dönem içerisinde toplamda üç ay burs ödemesi için vakıf veznesine başvurmama
       Burs alınan süre içerisinde vakıf tarafından yapılacak veya vakfın içerisinde olduğu sosyal, kültürel ve bilimsel tüm etkinliklere üst üste iki defa katılmama
 
Madde     23–  Sağlık sorunlarından dolayı öğrenime başlamaması, resmi işlemlerin gecikmesi gibi öğrenciye bağlı olmayan zorunlu koşullarda öğrenime ara verildiği zaman iş bu halinin kalkması ve öğrenime başlamasından itibaren burs ödemesine devam edilir.
 
GERİ ÖDEME
 
Madde      24–  Burs talebi vakıf tarafından kabul edildikten sonra vakıftan burs alarak öğrenimini tamamlayan ya da herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamadan ayrılan öğrenci; 11. ve 13 madde kapsamındaki bursiyerler hariç,  iş sahibi olduğunda işe başladığı ayı takiben veya her durumda iki yılı geçtikten sonra, en az burs aldığı süre kadar vakfın o tarihte bir öğrenci için ödediği burs bedelini aylık taksitler halinde veya tamamıyla vakfa geri öder. Geri ödemelerin vakfa yapılmasının temini için bursiyerden imzalı taahhütname alınır.
 
Madde      25– 27 maddeden ibaret olan bu yönetmelik, yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Gerektiğinde yönetmeliğin tamamı veya bir kısmı yeniden düzenlenebilir.
 
Değişiklik tarihi: 29.08.2016
 BÖLÜM
 
DİĞER HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK
 Madde     26– Bu  yönetmelik, vakıf yönetim kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
 
Madde      27– Bu yönetmelik hükümlerini, yönetim kurulu yürütür.
 
 

Previous 2012-2013 YILI YÖNETİM KURULU

Vakıf Merkezi

Bilgilendirme

Bu site aracılığı ile toplanan tüm bilgiler KVKK kanunu ve ilişkili mevzuatlara uygun şekilde depolanmakta ve işlenmektedir. Bilgilendirme metnini incelemek için lütfen aşağıda yer alan butonu tıklayınız.

Coyright 2023 Rize Web Tasarımı. All rights reserved.