Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Faaliyetleri Arguvan türküleri ve Arguvan kültürel zenginliğini geliştirerek tanıtmak, bu çabaya ortak katkıyı arttırmak için Arguvanlılar, 1995 yılında ARGUVAN ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’ nı kurarlar. Merkezi “İçerenköy Mahallesi Ertaç sokak No:8 Kat:5 Ataşehir/İstanbul” adresindedir. Vakfın amacı, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve olanaklar hazırlamak; böylece bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunur. Vakıf tüzüğünde, bu amaçla planlanan çalışmalar şöyle özetlenebilir : 1. Egitim, saglık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, spor v.b. konularda her düzeyde egitim ve ögretim kurumlari kurmak, aynı amacı taşıyan kurumlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak. 2. Her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak, 3. Arguvan ve köyleri halk kültürü ürünlerinin derlenmesi, telif haklarına ilişkin yetkilerin köy tüzel kişilikleri adına kullanılması; Arguvan halk kültürü malzemesinin yasalardan dogan haklarını, Arguvan halkı adına kullanmak, baska yörelere mal edilen Arguvan halk kültür malzemelerinin ilgili kurum ve kuruluşlardaki kayıt yanlışlarını düzelterek Arguvan adına kayıt ve tescil ettirmek ve sanatsal, kültürel, folklorik her türlü çalışmanın yasal haklarını izlemek, her türlü yasal, yönetsel ve yargısal girişimlerde bulunmak. 4. Amaçlarına uygun bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar, enstitüler, araştırma merkezleri vb. kurumlar açmak. 5. Konaklama, dinlenme, eğlenme, oyun ve kültürel etkinliklere elverisli sosyal tesisler kurmak. 6.  Saglık, spor tesisleri, huzurevleri kurmak, spor egitimi için girişimlerde bulunmak, spor karşılaşmaları düzenlemek. 7. Mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışma için eğitim ve araştırma kurumları ve kişilerle karşılıklı veya karşılıksız eğitim ve araştırma bursları vermek. 8. Yurt içinde ve yetkili makam izni ile yurt dışında aynı doğrultuda faaliyet gösteren vakıf, dernek ve diğer kurumlarla yardımlaşmak, işbirliği yapmak. 9. Sağlık alanında hastane, klinik, dispanser, sağlık evi gibi tesisler kurmak, aynı amacı taşıyan kurumlarla ortak proğramlar geliştirmek, uygulamak. Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’nın kuruluşundan bugüne önemli çalışmaları da şöyle özetlenebilir: 1.Arguvan kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için vakıf bünyesinde araştırma grupları oluşturur. Buna bağlı olarak konuyla ilgili üniversite hocaları ve Arguvan kültürünü tanıyan sanatçıların Arguvan köylerine giderek aylarca ses ve görüntü toplamalarına yardımcı olur. 2. Vakıf, Arguvan kültürünün en önemli unsuru olan, Arguvan türkülerine sahip çıkar, okuyan sanatçılara destek verir. 3. Vakıf, Arguvan kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve gelişmesine katkı için Arguvan Belediyesi  ve ilgili derneklerle ortak bir çalışma yürüterek 2003 yılından bu yana her yıl, nüfusu 8500 civarında bir ilçe olan Arguvan’da yaklaşık 20-30.000 kişilik Arguvan Türkü Festivali düzenlenmesine öncülük eder. Türkü festivali Arguvan’ın geçmişi ve bugününü yanyana getirmeye; kültürel ve sanatsal çalışmaların tanıtımına; Arguvan türkülerinin yaşatılması ve geliştirilmesine; kültürel farklılıkları taşıyanların bir araya gelerek Arguvan’ın sorunlarının çözümü için elele vermesine katkı sağlar. Arguvan Türkü Festivali, Kültür Bakanlığınca da desteklenen festivallerdendir. Özetle, Arguvan Türkü Festivali sosyal ve kültürel yönü ağır basan bir etkinliktir. Arguvan’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek için çok yönlü başka etkinliklere de gereksinim olduğu açıktır. 4. Vakıf 1995’den başlayarak her yıl şubat ayında Arguvan Türküleri Ses Yarışması düzenler. Bu yarışma Arguvan türküleri okuyan tüm katılımcılara açıktır. Genellikle konservatuar öğretim üyelerinden oluşan bir jüri, türküleri en iyi yorumlayanı seçer. Birinci, ikinci ve üçüncüye ödüller verir. Arguvan Türküleri Ses Yarışması’nda derece almış ve halen Türkiye genelinde ün sahibi olan birçok halk müziği sanatçısı vardır. 5. Arguvan Vakfı, kültürel zenginliği gereği türkü ve halk ozanları deryası olma özelliği taşıyan Arguvan’da, Arguvan kültürüne çok katkısı olan Arguvanlı Halk Ozanları ve aşıklarını simgeleyen “Arguvan Halk Aşıkları Anıtı”nı yaptırmış gönüllerde ölümsüz olanları, gözlerde de ölümsüzleştirmiştir. 6. Arguvan Vakfı, bünyesinde Arguvan Kültür ve Sanat Evi ve yine vakfa bağlı bir iktisadi işletme olan Yansı Kültür Merkezi’ni kurar. Her iki kurumda da çalışmalar konservatuar mezunu, deneyimli, geniş bir eğitmen kadrosu ile sürer. Ticari kaygıların ağır bastığı, müzik bilgisi ve öğretme tekniği açısından yetkin olmayan, eğitimci kimliğinden uzak hocalarca, kalabalık sınıflarda ve uygunsuz koşullarda verilen, yazık ki sayısı her geçen gün artan kişi ve kurumlara karşı sağlıklı, kaliteden ödün vermeyen, çağdaş bir “kültür merkezi” anlayışı ile çalışma ve arayış 2006 ‘da başlar. 7. Vakıf, 2002 yılında telif hakları vakfa ait “Arguvan ve Köyleri Haritası”nı çıkarır.   8. Arguvan Vakfı Yayınları 1- Arguvan Türküleri : Hüseyin Şahin ve Süleyman Özerol tarafından hazırlanarak, 2004 yılında basılan yediyüz sayfalık halkbilimsel bir araştırma denemesidir.  Halk kültürümüzde önemli bir yer tutan, TRT Repertuarında yeralmış, birçok sanatçının okuduğu ve okuyacağı Arguvan türkülerinin tanıtımına katkısı olacak bilgileri de içeren bir vakıf yayınıdır.   2- Arguvan Yöresi Halk Oyunları : T.Volkan Aslan’ın ayrıntılı araştırması sonucu yöre halkoyunlarına    ilişkin oyun analizleri, notalar, oynayış pozisyonları gibi detayları içeren 2007 de yayınlanmış kapsamlı bir derlemedir. 3- Arguvan Ezgileri -1 : Sözleri ve notalarıyla Arguvan kırık havalarını ve uzun havaları içeren ve 1998 de yayınlanmış Ezgiler dizisinin ilk kitabıdır.     4- Arguvan Ezgileri – 2 : Yine sözleri ve notalarıyla semahları içeren 2008 de yayınlanmış Ezgiler dizisinin ikinci kitabıdır.   5-Arguvan Geleneksel Kostümleri” ve “Arguvan Rehberi” basılmak üzeredir. 6- CD ve kasetler a- Arguvan Türküleri 1 ve 2   kaset b- Arguvan’dan Eymir Türküleri   kaset c- Eymir Köyü Belgeseli    CD d- Arguvan 2005   CD e- Arguvan Türkü Festivali Belgeseli   CD   7- ARGUVAN OLGUSU Dergileri : 1994 yılından bu yana yayınlanan, Arguvan ve Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfı’nın üç aylık yayın organıdır. Arguvan Olgusu kalıcı bir yayın olma kararlılığı ve gücünü Arguvanlıların desteğinden alan, vakıf faaliyetinin tüm hemşehrilere sunulduğu, faaliyetlere katılıma güç veren kapsayıcı ve önemli bir vakıf yayınıdır.